Wat zijn uw rechten?

Wij respecteren uiteraard de rechten die de AVG u heeft gegeven en die u tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen. Bij de uitoefening van uw rechten zullen wij u naar beste kunnen faciliteren.
Hieronder informeren wij u over uw rechten en de wijze waarop u er een beroep op kunt doen:

Inzagerecht
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? U heeft het recht om dat aan ons te vragen.

Correctie- en verwijderingsrecht
Kloppen bepaalde gegevens van u niet, dan kunnen we deze voor u wijzigen of wissen. U heeft het recht ons dat te verzoeken. In sommige gevallen moeten wij uw verzoek afwijzen, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of als bewijs bij klachten.

Recht van bezwaar
Verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’, dan heeft u het recht daar bezwaar tegen te maken.
Maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten (met name bij “direct marketing”), dan honoreren wij uw bezwaar altijd. Uw gegevens zullen dan niet langer voor dat doel worden gebruikt.
Als u bezwaar maakt tegen andere vormen van gebruik van uw persoonsgegevens, dan zullen wij per geval nagaan of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen.

Recht op beperking
U heeft in sommige gevallen ook recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriezen”. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet zonder uw toestemming worden gebruikt. U kunt dit recht bijvoorbeeld inroepen in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek.

Recht op dataportabiliteit
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming of als er met u een overeenkomst is gesloten, dan heeft u het recht om deze door u digitaal verstrekte gegevens terug te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

Recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming indien uw persoonlijke belang daardoor in aanmerkelijke mate zou worden geraakt.

Uitoefening van de hiervoor genoemde rechten

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u zich wenden tot servicedesk@openlinel.nl of +043 850 7340
Wij zullen binnen de door de AVG voorgeschreven termijn op uw verzoek reageren. Indien nodig zullen wij u vragen uzelf adequaat te legitimeren.

Verwerker

In de gevallen waarin wij handelen als verwerker zullen wij uw verzoek doorverwijzen naar onze opdrachtgever, die vervolgens verantwoordelijk is voor de afhandeling van uw verzoek.

Klachtrecht Persoonsgegevens

Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens of over onze wijze waarop wij met uw rechten omgaan? Neem dan schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Wij zullen in dat geval uw klacht zorgvuldig behandelen en er naar streven een oplossing voor uw klacht te treffen.

Desgewenst kunt u zich met uw klacht ook wenden tot de door Open Line aangestelde functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze is per e-mail bereikbaar via het telefoonnummer via de e-mail: fg@openline.nl.

U heeft tevens altijd het recht uw klacht voor te leggen aan de officiële wettelijke toezichthouder van de AVG. Ieder land heeft een eigen toezichthouder. Het concern waar al onze bedrijven genoemd in deze privacyverklaring deel van zijn, heeft het hoofdkantoor te Maastricht-Airport, Nederland. In verband daarmee is de Autoriteit Persoonsgegevens de leidende autoriteit.

Overzicht van toezichthouders

Hieronder is een overzicht opgenomen van de toezichthouders in de landen waarin wij gevestigd zijn.

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Phone: +31 (0)88 - 1805250
Site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verenigd Koninkrijk
Information Commissioner’s Office (ICO)
Phone: +44 (0)303 123 1113
Site : https://ico.org.uk

Spanje
Spanish Data Protection Authority (AEDP)
Phone. + 34 901 100 099 - 912 663 517
Site : https://sedeagpd.gob.es

Slovenië
Information Commissioner of the Republic of Slovenia
Phone: ++386 1 2309730
Site: https://www.ip-rs.si

Oostenrijk
Austrian Dara Protection Authority (DSB)
Site: https://www.data-protection-authority.gv.at |