title


Disclaimer

Open Line BV (KvK nummer: 14069815), hierna: "Open Line" geeft hierna weer onder welke voorwaarden zij u op haar website(s) zoals www.openline.nl (niet uitputtend) informatie aanbiedt.

Open Line behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u te informeren.

De inhoud van de website is indicatief en vrijblijvend en houdt geen aanbod in om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide schriftelijke offerte van Open Line.

Open Line spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden inhoud biedt Open Line daarom aan zonder enige vorm van garantie of pretentie van juistheid en volledigheid. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Open Line. Open Line aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die uit onjuistheid , onvolledigheid of wijziging van de inhoud van haar website voortvloeit, uit welke hoofde ook.

Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Open Line evenmin aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten m.b.t. het intellectuele eigendom, waaronder in elk geval het auteursrecht op de inhoud en vormgeving van deze website berusten bij Open Line.

Het kopiëren, verder verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud en/of vormgeving van (delen van) deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Open Line, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals die van het citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Open Line B.V - V23-05-2018